Zonnelicht Kinderdagverblijf

inloggen | account maken
Inloggen  
 
 
 
Inloggen met bestaand account.
Aanmelden  
 
 
 
Om meer te kunnen zien op deze site kun je hier eenvoudig een account aanmaken.
Je ontvangt een e-mailbericht op het opgegeven e-mailadres, hierin vind je je inloggegevens.
Wachtwoord opnieuw instellen  
 
 
Vul de gevraagde gegevens in zoals hier gebruikt. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord op het opgegeven e-mailadres.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 juli 2013 is de wijzigingswet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden voor de kinderopvang. Wij hechte...
Per 1 juli 2013 is de wijzigingswet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden voor de kinderopvang.
Wij hechten er waarde aan u als ouders op de hoogte te stellen van wat de Meldcode inhoud en hoe wij hier binnen Zonnelicht vorm aan geven.

De meldcode is bedoeld voor iedereen die binnen Zonnelicht werkzaam is. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Elke stap word in de meldcode afzonderlijk en uitgebreid toegelicht.

Zonnelicht werkt met de meldcode die speciaal is toegeschreven voor de branche organisatie kinderopvang (december 2011).
De meldcode bestaat uit twee delen:
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Handleiding behorend bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Definitie Kindermishandeling en huiselijk geweld
Kindermishandeling is elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel (Wet op de jeugdzorg, 2005).

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis).
De combinatie van kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling. De handelswijze bij huiselijk geweld is hetzelfde als bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan.

Verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld:

  • Lichamelijke mishandeling
  • Lichamelijke verwaarlozing
  • Psychische mishandeling
  • Psychische verwaarlozing
  • Seksueel misbruik
  • Vrouwelijke genitale verminking
  • Eergerelateerd geweld
Er zijn binnen de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling drie routes beschreven die wij binnen Zonnelicht hanteren:

1. Route bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling
2. Route bij signalen van mishandeling door een beroepskracht
3. Route bij signalen seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Verantwoordelijkheden:

De pedagogisch medewerkers (beroepskracht)
De beroepskrachten die werkzaam zijn binnen Zonnelicht zijn deskundig in het herkennen en het bespreken van signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling en zijn op de hoogte hoe te handelen op het moment dat er zorgen worden gesignaleerd bij een kind. De beroepskracht dient ook alert te zijn op signalen die wijzen op kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht of signalen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator heeft binnen Zonnelicht een centrale rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. Zij is het aanspreekpunt voor pedagogisch medewerkers en ondersteunt pedagogisch medewerkers bij het nemen van de stappen in de meldcode. De zorgcoördinator zal de Meldcode regelmatig als onderwerp van gesprek op de agenda zetten en draagt samen met de directie zorg voor borging van dit beleid binnen het Zonnelicht.

De directie:
De directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle drie de routes van de meldcode. De directie vervult daarnaast een centrale rol in de route bij kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht en de route grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Intake gesprek:
Tijdens het intake gesprek met nieuwe ouders stellen wij ouders op de hoogte van het gebruik van de meldcode.

21